msg

תנאי שימוש


עדכון אחרון: יום 4/6/2010 ,שעה 12:00

אני מצהיר כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר ולשירותים הניתנים באמצעות האתר (להלן: "האתר"):
בכל מקום בו מופיע "החברה" הכוונה לחברת רונרם ניהול עסקים בע"מ והפועלים בשמה ומטעמה, לרבות אתרי אינטרנט קשורים.
 • הסכמה לתנאי השימוש: השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש לתנאי השימוש הכלולים במסמך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
 • זכויות יוצרים: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, תמונה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר, או מטעמו של האתר שייך לחברה, ולמעט תוכן הנכתב ע"י גולשים.
  אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בכל הנזכר לעיל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
 • המשתמש מצהיר שידוע לו כי הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר, נתונות לחברה בלבד.
 • שימוש אישי: המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהגישה למידע ניתנת לו באופן אישי בלבד.
  השימוש באתר מסייע למנהל לשבץ את אנשי הצוות למשמרות עבודה. בשיבוץ האוטומטי, עושה האתר כמיטב יכולתו למצוא את השיבוץ הטוב ביותר על פי אותם פרמטרים אותם הגדיר המנהל.

  מובהר כי בכל מקרה, על המנהל לבדוק, לאשר ולוודא את ביצוע השיבוץ על ידי האתר- לפני פרסומו בפועל.

 • רישום לאתר: המשתמש נדרש לעבור תהליך הרשמה ובמסגרתו למסור את פרטיו הנכונים והמדויקים. מובהר כי מסירת פרטים אישיים מטעים עלולה להוות עבירה פלילית לפי חוק העונשין. לאחר ביצוע ההרשמה, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש- סיסמא בה ישתמש לצורך ניהול השיבוץ. הסיסמא ניתנת למשתמש בלבד, והוא יהא אחראי בלעדי לשמירתה ואבטחתה.
 • כחלק מתהליך הרשמה זה נדרש הגולש לאשר את תנאי השימוש של האתר.
 • החברה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט, לנתק מהמערכת משתמש ו/או גולש אשר עושה במערכת שימוש לרעה, לשנות, לערוך ו/או להפסיק את פעולותיו במערכת ו/ או לנקוט כנגדו בצעדים משפטיים, לרבות העברת פרטיו אל צדדים שלישיים - והכל במקרה בו פועל המשתמש/ גולש במטרה להזיק למערכת ולשירות הניתן לגולשים ו/או פועל בניגוד להוראות החוק.
 • המשתמש המעוניין להירשם באתר, מתחייב בזה כלפי החברה כדלקמן:
  • המשתמש מצהיר כי אין שום מגבלה חוקית או אחרת המונעת ממנו להירשם באתר. המשתמש מאשר כי הוא בגיר מעל לגיל 18.
  • בנוסף, מאשר המשתמש כי החברה תפנה אליו, באמצעות הדואר האלקטרוני אותו הוא מסר בעת ההרשמה למערכת, בשאילתות שונות הקשורות באתר.
 • פטור מאחריות: המשתמש פוטר בזה את החברה, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע המופיע באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתו או בתוכנו של המידע, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע או מדרך העברתו, וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים.
 • יובהר כי השימוש באתר יתאפשר אך ורק למשתמשים אשר חשבונם בחברת האשראי יאפשר גבייה וזכות שימוש זו תופסק במקרה ולא תתאפשר יותר גבייה מסיבות שאינן קשורות באתר. המשתמש מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל האתר עם הפסקת זכות השימוש באתר בנסיבות האמורות.
 • מדיניות הגנת הפרטיות:
  • החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש/ גולש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:
   • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהאתר מציע ו/או יציע למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי האתר.
   • על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי האתר. במקרה זה האתר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:
    • כתובת מגורים או כתובת אחרת;
    • כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;
    • לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;
    • תיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.
   • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
   • ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.
   • לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר.
   • צורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
  • אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מהאתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לחברה לכתובת האלקטרונית service@ והחברה תשתדל להיענות לפנייה.
  • האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
 • אבטחת מידע: החברה נוקטת בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על החברה כל אחריות לפיצוי משתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.
 • דין וסמכות שיפוט:
  • על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל , ללא תחולת כללי ברירת הדין הבינ"ל.
  • מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.